Arvostamo

Arvostamon päätavoitteena on antaa ihmisille ja työyhteisöille välineitä parempaan elämään ja hyvinvointiin. Tavoitteena on tukea inhimillistä kasvua ja oppimista ja sitä kautta löytää uusia näköaloja ja potentiaalisia vahvuuksia. Uusin positiivisen psykologian tutkimustieto osoittaa, että ilon, myönteisyyden ja rikastavan yhteistyön kautta saavutetaan tehokkaasti tuloksia.

Arvostamo tarjoaa valmennusta, koulutusta, konsultointia, työnohjausta/coachingia ja psykoterapiaa. Arvostamo on toiminut vuodesta 2011 lähtien ja työskennellyt monien julkisen ja yksityisen sektorin organsaatioiden kanssa. Arvostamo tekee yhteistyötä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Arvostamo ja Minna Kurttila on nyt myös osa Pomon Enkeleitä, katso www.pomonenkelit.fi

> Ota yhteyttä

Palvelut

Työtapoina käytämme monipuolisia menetelmiä ja valmennukset räätälöidään asiakasorganisaation toimintaympäristöön.

Esimiesvalmennus

Esimiesvalmennusten tavoitteena on edistää esimiehen kykyjä johtaa arjessa, rakentaa luottamusta, visioida, innostaa, huomioida yksilöt ja motivoida. Arvostavan esimiestyön avulla esimies saa joukkonsa toimimaan tuloksellisesti.


Teemoina esim.

• arvostava esimiestyö
• valmentava esimies
• esimiehen perustehtävät ja rooli
• esimiehen haastavat vuorovaikutustilanteet
• esimiestyö muutoksessa
• YT:n jälkeinen elämä – muutos mahdollisuutena

Työyhteisövalmennus

Yleensä parhaimpiin tuloksiin ja ratkaisuihin päästään kun hyödynnetään työyhteisössä olevat osaamiset ja voimavarat. Työyhteisövalmennuksissa voidaan kehittää tehokkaampia työtapoja ja ideoida uusia innovaatioita.


Teemoina esim. 

• työyhteisötaidot, alaistaidot
• vuorovaikutus kuntoon
• iloa työhön
• rikastava yhteistyö
• yhteinen suunta, yhteiset tavoitteet
• YT:n jälkeinen elämä – muutos mahdollisuutena

Työnohjaus/coaching

Työnohjaus on aina luottamuksellista ja asiakkaan tilannetta arvostavaa. Sen avulla pyritään varmistamaan, että asiakas pääsee asettamiinsa tavoitteisiin.


Yksilötyönohjauksessa
 voidaan tehokkaasti ja taloudellisesti kehittää yksilöä ja sitä kautta koko organisaation toimintaa. Yksilötyönohjas antaa mahdollisuuden kehittää omaa työtä ja esim. pohtia johtamiseen, organisaation kehittämiseen ja työyhteisön yhteistyöhön liittyviä asioita. Yksilötyönohjaukset sopivat johtajille, esimiehille ja vaativissa tehtävissä tai tilanteissa työskenteleville asiantuntijoille.


Ryhmätyönohjauksessa
 ryhmä saa mahdollisuuden kehittää toimintaansa turvallisessa ilmapiirissä. Ohjaus sovitetaan aina palvelemaan organisaation toimintakulttuuria ja tavoitteita. Tavoitteena on esim. etsiä yhteisiä tavoitteita, kehittää vuorovaikutusta, parantaa työn tuloksellisuutta, työn iloa ja tehokkuutta. Ryhmätyönohjauksesta on myös suuresti apua silloin kun viedään läpi muutosprosesseja tai kohdataan kriisitilanteita.

Psykoterapia

Ratkaisukeskeistä psykoterapiaa (Valvira/Kela). Tällä hetkellä vastaanotto vain torstai-iltaisin, asiakasmäärä rajattu.

Johtoryhmävalmennus

Johtoryhmävalmennus on johtoryhmän johtamiskäytäntöjen, vuorovaikutuksen, yhteistyön ja johtoryhmänjäsenten toimintatapojen tutkimista, reflektointia ja kehittämistä.

Esimiestyön arviointi

Esimiestyön arviointi, 360 tai 270 asteisena


Valmentava johtaminen – ydintaidot -kyselyn
ja sen pohjalta tehdyn raportin ja valmennustapaamisen tavoitteena on auttaa esimiehiä kehittymään valmentavan johtamisen taidoissa. Tarkoituksena ohjata esimiestaitojen kehittämiseen, ei vain niiden pelkkään arvioimiseen ja tutkimiseen. Nykytilan tietäminen on tärkeää, mutta se itsessään ei vielä vie kovin pitkälle. Kehittämisen onnistumiseksi on hyvä hahmottaa kunkin taidon kohdalla tavoitetilaa, hyvää tulevaisuutta. Siksi kyselyssä on pyritty saamaan mahdollisimman paljon esiin tiimin ideoita siitä, miten kunkin taidon tavoitetason toteutuminen näkyisi esimiehen päivittäisissä toimissa. Esimiehen taitojen kehittymisestä hyötyy koko työyhteisö.

Valmentava johtaminen tarkoittaa arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista, toiminnan ohjaamista ja suuntaamista. Se ohjaa jokaisen yhteisön jäsenen voimavaroja, tietoja ja taitoja ryhmän ja organisaation käyttöön. Valmentava johtaminen tukee yhteisön kehittymistä ja uusien ratkaisujen syntymistä. Se auttaa ihmisiä motivoitumaan ja löytämään aitoa työn iloa.


Arvostamo on kehittänyt Valmentava johtaminen – ydintaidot -kyselyn yhdessä Finsight Oy:n ja Helsingin yliopiston koulutus ja -kehittämiskeskus Palmenian asiantuntijoiden kanssa.

Konfliktien sovittelu

Sovittelu tarjoaa keinon ratkoa työyhteisön ristiriitoja. Ulkopuolinen puolueeton sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset löytävät itse ratkaisun. Sovittelussa yhteisten keskustelujen kautta syntyy sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat. Sovittelun jälkeen suunnataan katse tulevaisuuteen – keventynein mielin.

Asiakascaset

Arkistolaitos tyytyväinen Valmentavan johtamisen ydintaidot -360 arviointiin

Suunnittelija Erja Mäenpää kommentoi Uusi Kaiku -lehdessä* Arkistolaitoksen pilotoimaa uutta esimiesarviontia ja siihen liittyvää kehittymisprosessia muun muassa näin:
”Vihdoinkin arviointi, joka perustuu vahvuuksien kehittämiseen ja valmentavan johtamisen ydintaitoihin.”
”[Henkilökohtaisissa valmennus] tapaamisissa käytiin läpi esimiesten vahvuuksia ja kehittämisideoita. Tapaamiset koettiin erittäin hyviksi ja hyödyllisiksi.”
”Tulosten purkaminen ryhmissä [alaisten kanssa] on antanut kaikille osapuolille ajateltavaa. Millainen on hyvä esimies tai alainen? Miten voin tukea esimiestä työssään – ja toisin päin.”
”Ilokseni olen huomannut, että avoimuus, vuorovaikutus ja kommunikaatio ovat lisääntyneet.”
Minna Kurttila vastasi Arkistolaitoksen pilottiprosessin suunnittelusta, toteutuksesta ja valmennuksista.

*Uusi Kaiku -lehti, numero 3/2012. Vahvuudet ja ideat esiin – toimittajana Sari Okko.

> Ota yhteyttä

Valmentavan johtamisen ydintaitojen arvioinnista tukea organisaatiokulttuurin muutokseen

Valtiovarainministeriö lähti pari vuotta sitten kehittämään organisaatiokulttuuriaan vuorovaikutteisemmaksi. Yksi tärkeä toimenpide tässä kehitystyössä oli koko esimieskunnan kattava ihmisten johtamiseen keskittyvä valmennus, joka toteutettiin yhteistyössä Minna Kurttilan ja Pomon Enkeleitten kanssa. Samassa, hyvän henkilöjohtamisen hengessä, valittiin myös työkalu, jolla esimiestyössä onnistumista mitataan: Ei perinteistä 360-arviota, joka keskittyy menneeseen ja nykyhetken analysointiin vaan Valmentavan johtamisen ydintaidot –kysely.

Ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan ja positiiviseen psykologiaan pohjautuva kysely tehdään tavalla, joka auttaa sekä esimiestä että alaisia ottamaan vastuuta hyvän yhteistyön ylläpitämisestä ja parantamisesta. Kehittävän arvioinnin kautta saadaan työyhteisön ideat suoraan esimiehen käyttöön, luodaan uusia mahdollisuuksia paremman esimies-alaissuhteen kehittymiselle sekä edistetään hyvää vuorovaikutuskulttuuria koko organisaatiossa.

Valtiovarainministeriössä kysely toteutettiin 270®-arviona eli valmentavan johtamisen ydintaitojen näkymisestä arjen toiminnassa antoivat palautetta tiimiläiset ja esimiehen esimies sekä esimies itsearviointina. Kyselytuloksia purettiin esimiesten henkilökohtaisissa coaching-tapaamisissa, jotka koettiin erittäin hyviksi. Niiden pohjalta syntyi myös jokaisen esimiehen oma kehittymissuunnitelma. Kehittymisen seuraamiseksi Valmentavan johtamisen ydintaitojen näkymisestä arjessa kysyttiin vuoden kuluttua vielä uudelleen. Toisella kierroksella osalla esimiehistä oli valmennustapaamisessa mukana osan aikaa esimiehen esimies. Henkilökohtaiset coaching- tapaamiset koettiin todella hyödyllisiksi, kertoo kehittämispäällikkö Merja Siivonen.

Koko organisaation näkökulmasta oli tärkeää saada tietoa siitä kuinka yhteistyön johtaminen toimii ylimmän johdon, esimieskunnan ja asiantuntijoiden näkökulmasta ja millaiseen johtamiseen panostaminen toisi sekä sujuvuutta että iloa työhön. Ilahduttavaa oli, että kyselyiden välillä – organisaatiomuutoksista ja haastavista ajoista huolimatta – pientä kehitystä oli tapahtunut kaikilla osa-alueilla. Myös valmennusprosessi koettiin kokonaisuudessa hyödylliseksi. Kokemuksen pohjalta uusien esimiesten valmennusta jatketaan Valtiovarainministeriössä samassa hengessä.

Marika Tammeaid
Kirjoittaja toimi aiemmin valtiovarainministeriön kehittämispäällikkönä ja tällä hetkellä työskentelee Valtiokonttorissa kehityspäällikkönä.

> Ota yhteyttä

Julkaisut

Pomon parhaat ratkaisut -kirjasta sanottua:

”Hyvä ihmisten johtaminen on edellytys menestymiselle. Kirjasta saakin hyviä vinkkejä kiireiselle johtajalle ihmisten mukaan saamiseksi. Viime kädessä konkreettisuus ratkaisee!”
Risto Voutilainen, johtaja, Finlayson

”Käytännönläheinen kirja, joka ohjaa ratkaisukeskeiseen ajatteluun ja antaa hurjasti työkaluja valmentavan johtamisen toteuttamiseen.”
Riikka Hagman, henkilöstön kehittämispäällikkö, Fonecta Oy

”Löysin tästä kirjasta hyviä toimintatapoja, mutta vielä enemmän löysin hyviä, positiivisia ratkaisumalleja sekä avaimia valmentavaan, tulokselliseen johtamiseen. Suosittelen!”
Hannu Saarikoski, Myyntijohtaja, Isojoen Konehalli Oy

Pomon parhaat ratkaisut – Valmentava käsikirja tiukkoihin tilanteisiin

Myytti synnynnäisesti hyvästä johtajasta joutaa romukoppaan.

Jos kaikki Suomen pomot päättäisivät ryhtyä hyviksi pomoiksi myös tiukoissa tilanteissa, saataisiin Suomi nousuun heti. Kyse on useimmiten vain tahdosta ja viitsimisestä. Pomoilta kaivataan nyt rohkeutta: täytyy luottaa omaan kehittymiskykyynsä ja siihen, että työntekijöissä on paljon enemmän potentiaalia kuin mikä päälle näkyy. Johtamisessa kehittyminen on helppoa, kun saa kiinni valmentavasta, ratkaisukeskeisestä ja myönteisestä johtamisotteesta. Monimutkaisia teorioita ei tarvita.

Esimies kohtaa lähes viikoittain tiukkoja tilanteita, joissa saa olla tarkkana, ettei kuppi mene nurin. ”Pomon parhaat ratkaisut – Valmentava käsikirja tiukkoihin tilanteisiin” tarjoaa esimiehille oivalluttavia kysymyksiä ja konkreettisia työkaluja. Se ei neuvo, vaan valmentaa oman ajattelun johtamiseen, antaa vinkkejä valmentavan johtamisotteen käyttöön eri tilanteissa ja kertoo esimerkkejä todellisesta elämästä.

Kirjan avulla pomot voivat haastaa itsensä ja löytää omiin, ajankohtaisiin tilanteisiin sopivia uudenlaisia ratkaisuja. Kirja vahvistaa ratkaisukeskeistä, valmentavaa johtamisotetta.

Kirja julkaistaan 9.10.2015 ja sitä saa mm. Kauppakamarin kirjakaupasta.

Arvostus – Valmentava kirja esimiehille

Ensimmäinen esimiehille suunnattu työnohjauksellinen kirja, joka toimii lukijan valmentajana oman esimiestyön kehittämisessä ja oppaana haastavissa tilanteissa. Arvostus ottaa kantaa arvostamisen ja inhimillisyyden puolesta työelämässä ja perustelee positiivisen psykologian tutkimuksen avulla, miten arvostava ote on nykyesimiehen tärkein menestystekijä.

Arvostus kannustaa lukijansa työn mielekkyyden kasvattamiseen, oman persoonan ja kokemuksen taitavaan hyödyntämiseen sekä entistä parempaan vapaa-ajan viettoon – hyvän elämän tasapainoon. Kirjaa voivat hyödyntää myös työnohjaajat, valmentajat, henkilöstöammattilaiset, työhyvinvoinnin kehittäjät ja kouluttajat. Kirjan tekijöinä ovat Minna Kurttilan lisäksi Kirsi Saukkola, Tiina Tranberg ja Taina Laane. Kirja on Tammen kustantama (2010).

minna-new

Minna Kurttila

Perustaja, omistaja Minna Kurttila on koulutukseltaan käyttäytymistieteilijä, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmentaja, työnohjaaja, tietokirjailija ja psykoterapeutti. Hän toimii myös sovittelijana.

Työuransa aikana Minna on toiminut erilaisissa HR-tehtävissä, ollut esimiehenä useita vuosia, vastannut sekä taide- että bisnesorganisaatioiden henkilöstön kehittämisestä, ollut luomassa uudenlaisia oppimisen menetelmiä sekä toiminut valmentajana, kouluttajana ja työnohjaajana esimiehille, asiantuntijoille ja työyhteisöille.

Erityisosaaminen:
• ratkaisu- ja voimavarakeskeiset menetelmät
• arvostavan vuorovaikutuksen menetelmät
• arvostava johtaminen, valmentava johtaminen
• positiivinen psykologia
• myönteisyyttä ja rikastavaa vuorovaikutusta tukevat menetelmät

Koulutus
– Maryland College, 1983
– Palvelujen kehittämis- ja markkinointitutkinto, MJK 1989-1990
– KM 1992, Helsingin yliopisto
– Kompetenssijohtamisen koulutusohjelma (20 ov), Helsingin yliopisto, aikuiskoulutuskeskus 1999-2000
– Markkinointitutkimuksen koulutusohjelma, Markkinointi-instituutti 2001-2002
– Ratkaisukeskeinen valmentaja (20 op), Helsingin yliopisto, Palmenia 2006
– Ratkaisukeskeinen työnohjaaja (40 op), Helsingin yliopisto, Palmenia, 2008
– Psykoterapia opinnot, Psykoterapiainstituutti 2010
– Psykoterapia opinnot, 2011-
– Positiivisen psykologian opinnot, 2009-2012
– Psykoterapeutti 2014, TaitoBa ja Osuuskunta Toivo
– Muita: Mentorointikoulutus 2004, NLP-koulutuksia 2009, projektipäällikkökoulutus 2007, benchmarking-koulutuksia Tampereen yliopisto 2000 sekä muita koulutuksia mm. esiintyminen, johtamiskoulutuksia, työyhteisön kehittämiskoulutuksia jne.
– Osallistun jatkuvasti erilaisiin lyhyisiin ja pitkiin koulutuksiin, jotka käsittelevät ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä, hyvää elämää, onnellisuutta ja työelämää.

Työkokemus
– Valmentaja, työnohjaaja, psykoterapeutti, omistaja, Arvostamo vuodesta 2010-
– Leadership Coach,valmentaja, kouluttaja, Pomon Enkelit vuodesta 2013-
– Omistaja, senior coach, Moodment Oy 2011-02/2013
– Mielenterveystyö, terapia vuodesta 2010-
– Työnohjaaja vuodesta 2008-
– Ratkaisukeskeinen valmentaja vuodesta 2006-
– Kouluttaja ja valmentaja (esimiesvalmennukset, työyhteisövalmennukset, vuorovaikutus- ja kouluttajataidot) vuodesta 1991-
– Henkilöstönkehittämispäällikkö ja yksikön esimies, Eläketurvakeskus, 2005-2011
– Koulutusasiantuntija, Oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto, 2002-2005
– Tutkimuspäällikkö, Taloustutkimus 2001-2002
– Toimistopäällikkö, suunnittelija, opintosihteeri, tuottaja, Teatterikorkeakoulu 1991-2001
– Suunnittelija, Teatterikorkeakoulun koulutuskeskus 1989
– Tutkija, Merkonomien Jatkokoulutuskeskus ja Helsingin yliopisto, 1989-1990
– Suunnittelija, kouluvirasto, Helsingin kaupunki 1988
– Pankkitoimihenkilö, Postipankki 1985-1986
– Pankkitoimihenkilö, Suomen Työväen Säästöpankki 1987

> Ota yhteyttä

Filosofia

Arvostamon työskentelyssä korostuu ratkaisukeskeinen työote, jota tukee positiivinen psykologia.

Ratkaisukeskeisyys
Ratkaisukeskeisessä työtavassa korostetaan asiakkaan voimavaroja, kykyjä, unelmia, vahvuuksia ja osaamisia. Myös menneisyys nähdään voimavarana. Keskeistä on tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus sekä edistyksen huomioiminen. Myönteisyyden ja toiveikkuuden kautta on mahdollista ideoida ja testata erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ongelmiin on olemassa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja tavoitteisiin voidaan päästä monella eri tavalla.

Ratkaisukeskeistä lähestymistapaa voidaan hyödyntää esim. valmentamisessa, työyhteisöjen ja johtamisen kehittämisessä, ongelmatilanteissa ja vuorovaikutuksen kehittämisessä. Ratkaisukeskeinen terapia saa yhä enemmän kannatusta asiakkaita kunnioittavana ja taloudellisena terapiamuotona.

Positiivinen psykologia
Positiivisen psykologian piirissä on tutkittu, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että ihmiset kokevat elävänsä hyvää ja merkityksellistä elämää. Sen piirissä tutkitaan mm. onnellisuutta, myönteisten tunteiden vaikutusta ja ihmisten vahvuuksia. Tutkimustulokset todistavat, että positiivisia voimavaroja vahvistamalla, myönteisiä tunteita tiedostamalla ja omia vahvuuksia kehittämällä niin yksilöt kuin yhteisöt pääsevät tehokkaasti tuloksiin.

Arvostava johtaminen
Monesti ajatellaan, että liike-elämässä numerot ja tulokset ratkaisevat. Tällöin unohdetaan se, että ihmiset viime kädessä kuitenkin tekevät työt. Ihmisyys taitoineen, yhteistyökykyineen ja kehittymismahdollisuuksineen on luonnonvara, joka voi kasvaa ja kehittyä.

Arvostava johtaminen lähtee ihmisyyden kunnioittamisesta ja siitä ajatuksesta, että työntekijöillä on taitoja ja osaamista päästä asetettuihin tavoitteisiin. Kun esimies tekee tietoisen valinnan kunnioittaa alaistaan, heidän persoonaansa, elämäänsä ja taitojansa, hän on matkalla kohti todellista johtajuuden ydintä. Arvostettu esimies on valmentaja ja työntekijöiden työn mahdollistaja.
Arvostavaa esimiestä arvostetaan ja hän saa tapahtumaan ihmeitä.

Menetelmiä
Arvostamon toimintatapa kätkee sisäänsä tutkimustiedon, kokemuksen ja erilaisten menetelmien synteesin. Positiivisen psykologian tutkimustiedon lisäksi hyödynnämme pitkää kokemustamme ratkaisukeskeskeisestä valmennuksesta. Kaikki valmentajamme ovat perehtyneet näihin menetelmiin sekä keskeiseen tutkimustietoon voimavaroista ja myönteisestä muutoksesta. Tärkeää osaamista on myös valmentajien taito luoda yhteistyön, innostuksen ja luottamuksen ilmapiiriä valmennustilanteisiin.

Eri valmennuksiin, koulutuksiin, työnohjauksiin ja tilanteisiin valitaan siihen sopivimmat menetelmät. Menetelminä voidaan käyttää arvostavan haastattelun tekniikoita, johtajuusarvioita, erilaisia kyselyitä ja mittauksia, erilaisia harjoituksia (kognitiivisen ja positiivisen psykologian), narratiivisia harjoituksia, NLP-tekniikoita, tarinoita ja kotitehtäviä.

> Ota yhteyttä

Verkostot

Arvostamo on ollut perustamassa Pomon Enkeleitä, katso wwww.pomonenkelit.fi.

Arvostamo on osa moniammatillista verkostoa, johon kuuluu yrityksiä ja osaajia hyvinvoinnin ja liiketoimintaosaamisen aloilta. Arvostamo tekee tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Jäsenyyksiä:
– WoMan ry hallituksen jäsen
– Ratkes ry
– Henry ry
– Suomen Työnohjaajat ry
– Suomen Yrittäjät

> Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Arvostamo
Toimipaikka Helsinki
Toiminta-alue koko Suomi

+358 45 878 4399
minna@arvostamo.fi